Information about the auditor

                                                                  Інформація про аудитора
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31217385
Місцезнаходження 49000 Дніпропетровська Шевченкiвський м.Днiпро Андрiя Фабра, будинок 17, квартира 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2007
Міжміський код та телефон 0563701390
Факс 0562341597
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАГ-АУДИТ" провело аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ" за звiтний рiк. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням Аудиторської палати України вiд 21 червня 2007 року № 179/7.
Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4014, виданого рiшенням Аудиторськоi палати Украiни №179/7 вiд 21.06.2007 р., тepмiн чинностi якого продовжено до
27.04.2022 року рiшенням Аудиторськоi палати України №343/3 вiд 27.04.2017 року.
Договiр №2/А про виконання аудиту вiд 30.10.2017 р. щодо надання аудиторських послуг Товариству за 2017 рiк.