Ценные бумаги: информация об акциях общества

                                 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
 
         Статутний капітал Товариства становить 50 000 000, 00 (п’ятдесят  мільйонів) гривень. Статутний капітал поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з установчим договором  від 18 квітня 1996 року. При  подальшому перерозподілі акцій зміни до установчого договору не вносились.
         Першу емісію акцій проведено в процесі приватизації шляхом випуску  2 508 289 (двох мільйонів п'ятисот восьми тисяч  двохсот вісімдесяти дев'яти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму  627 072, 26  (шістсот двадцять сім тисяч сімдесят дві гривні 26 копійок) гривень.  Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 лютого 1997 року № 176/1/97. Приватизація Товариства завершена 26 березня 1996 року. Свідоцтво про власність за №П-492 від 26.03.1996 року видане Фондом державного майна України.
      Згідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 179/04/1/98 від 06 серпня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Після прийняття рішення загальними зборами акціонерів 19.03.1999 року про переведення акцій з бездокументарної форми в документарну форму випуску було отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску  акцій № 16/04/1/00  від 03 лютого 2000 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
        Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими загальними зборами акціонерів 11 вересня 2003 року, у кількості  9 491 711 (дев'яти мільйонів чотирьохсот дев’яноста однієї тисячі семисот одинадцяти) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму  17 085 079,80 (сімнадцять мільйонів вісімдесят п’ять тисяч сімдесят дев'ять гривень 80 копійок) гривень, форма випуску документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 січня 2004 року № 09/1/04.
         Загальними зборами акціонерів, які відбулися 10 квітня 2008 року, було прийнято рішення  збільшити статутний   капітал  ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" на 47 000 000,00 (сорок сім мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити додаткову емісію акцій Товариства в кількості 188 000 000 (ста восьмидесяти восьми мільйонів) штук існуючої номінальної вартості  0,25 гривень кожна з метою залучення інвестицій для подальшого розвитку Товариства та поповнення обігових коштів. Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) розміщення і розміщувалися виключно серед акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення). Розміщені акції сплачені акціонерами (фізичними та юридичними особами) повністю. Оплата придбаних акцій здійснена шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу акцій ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" в гривнях та іноземній валюті, що підтверджується банківськими документами. Випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 травня 2008 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску  акцій  № 209/1/08 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 серпня 2008 року. Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, надали їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами.
         Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів Національним Депозитарієм України присвоєно реєстраційний код цінним паперам Товариства UA0400031003 та отримано виписку з реєстру кодів цінних паперів від 19.09.2008 р.
     З метою виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 22 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування та затверджено рішення про дематеріалізацію (протокол загальних зборів акціонерів від 22.04.2010 року №1). Відповідно до рішень загальних зборів Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, обрано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889), а Зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34412655). Датою припинення ведення реєстру визначено: 07 липня 2010 року. Після проведення необхідних дій з дематеріалізації акцій Товариство отримало Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11 травня 2010 року № 172/1/10. Національним Депозитарієм України присвоєно реєстраційний код цінним паперам Товариства UA4000067300 та отримано виписку з реєстру кодів цінних паперів від 31.05.2010 р.
       У зв'язку зі зміною найменування емітента з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №172/1/10 від 11 травня 2010 року, видане 26 березня 2013 року.
       24.10.2007 р. прості іменні акції ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” було включено до Котирувального списку ПФТС 2 (другого) рівня лістингу. 03.03.2010 р. ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» отримало повідомлення про зміну рівня лістингу простих іменних акцій ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” на фондовій біржі ПрАТ «Фондова біржа ПФТС». Підставою про переведення з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку (нульовий рівень Біржового Списку) є невиконання п.5.1.3. Правил ПрАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповідність цінних паперів наступним умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу: «кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 250000 грн.».